КСО

plakat stipendianti 2018-2019

 

Учебната 2018-2019 г. започна. Стипендиантите по проекти “Креативност без граници” и “TechARTnology” са вече факт. Подробна информация за проекта можете да намерите на сайта на фондация Be Creative Foundation или да зададете своите въпроси онлайн на office@becreative.bg или на адрес кв. Драгалевци, ул. Витошка Зорница 2.

CSR политиката на Fusion Academy е насочена към подпомагане образованието на талантливи деца от семейства с ниски доходи. Екипът на Fusion Academy вярва, че всяко дете заслужава да развива своите потенциали и таланти, независимо от финансовите възможности на неговите родители/настойници. Това е и причината да си партнира по най-добрия начин с фондация Be Creative. Фондацията е организация с нестопанска цел, посветена в осигуряването на качествено образование, развитието на креативността и талантите на децата. Нейният основен проект “Креативност без граници” цели да осигури целогодишни стипендии за деца по езици и изкуства. От 2016 г., съвместно с Luxoft, Fusion Academy и Be Creative Foundation стартират съвместния си проект TechARTnology, насочен към обучението на деца от семейства с ниски доходи, в курс по Дигитални изкуства.

Но…Една кауза няма бъдеще без съмишленици!!!

Всяко постижение в науката, спорта, изкуството има своето лице и име, но зад този образ има още редица лица и имена, които са допринесли за постигането на определената цел.

Затова ние от Фондация Be Creative и Fusion Academy ви призоваваме да се включите към нашата инициатива да дадем шанс на децата да развият своите таланти.

Приносът ви за развитието и разширяването на обхвата на дейността на фондацията може да бъде под различна форма.

 • Чрез даряване нa стипендии за целогодишно обучение
 • Чрез използването на услуги от Fusion Academy. Fusion Academy отделя минимум 10% от всички продадени корпоративни услуги, като осигурява безплатно обучение на минимум 10 деца за една учебна година.

 

Още за фондация Be Creative

Mисията на Be Creative

Мисията на фондация “Be Creative” е, осигурявайки средства, да улесни достъпа на максимален кръг деца до иновативни форми на обучение, целящи цялостно развитие на децата и изява на креативността и талантите им.

Целите на Be Creative

 • Развитие на способностите за комуникация и творческо изразяване на децата.
 • Иницииране на промяна в образователната сфера /формална и неформална/, най-вече по отношение на методите и технологиите на обучение. Въвеждане на дигиталните технологии в обучението.
 • Промяна на нагласите към ученето и образованието като ценност, не само при децата, но и при родителите.
 • Успешна интеграция на децата /формирани като цялостни личности/ в обществото и донасянето на максимален принос за него.

Защо името „Be Creative“?

 • Креативността се смята за умение №1 на нашето време, което трябва да се преподава в училище наравно с другите предмети. Основата за подобно схващане е изключително ускореният темп на развитие на науките, технологиите и обществото. Днес не можем да предвидим каква ще бъде ситуацията дори след 10 години, за да подготвим децата за нея. Но можем да ги научим винаги да търсят творчески решения и иновации, използвайки наличните знания и ресурси.
 • Вярваме, че неталантливи хора няма и че богатството е в разностранните ни заложби.
 • Креативността е една от най-висшите форми на човешка изява и се развива най-добре чрез колективна работа и сътрудничество.
 • Най-подходящото време за развитието им е детската възраст.
 • И най-важното: креативността е въпрос на избор. Тя не е фиксирана величина, а по-скоро възобновяем ресурс, който може да бъде култивиран и усъвършенстван чрез осигуряване на подходяща среда, позволяваща на творческия потенциал на личността да разцъфти.

„Креативност без граници“ – проект на фондация „Be Creative”

Проектът „Креативност без граници“ набира средства за осигуряване на стипендии за обучението на деца по езици и изкуства от семейства с ниски доходи.

Визирани проблеми

 • Масовата образователна система не стимулира креативността

Силно изразени дефицити в масовата образователна система, свързани с цялостното развитие на децата и най-вече с развитието на креативно мислене и умения за комуникация, изключително необходими за тяхното по-нататъшно развитие и интеграция в социума.

 • Остарели методи и технологии на обучение

Рефлектират в ниска мотивация за учене и цялостна негативна нагласа към образованието, както от децата, така и от родителите.

 • Силно ограничен или нулев достъп до качествени образователни услуги на деца от социално слаби семейства

Иновативните образователни услуги днес се реализират предимно от частни институции, предлагащи нови методи на обучение и развитие на креативността. За много деца в България е силно изразен проблемът с достъпността до подобни услуги, поради финансовата невъзможност на техните родители. От друга страна, такива деца имат не само талант, но и голяма мотивация за развитие в съответните области и заслужават да бъдат подкрепени.

Решения

Стипендиите осигуряват целогодишни обучителни курсове по езици и изкуства на деца от 5 до 14-годишна възраст, провеждани от Fusion Academy.

Предлаганите курсове на обучение за деца във Fusion Academy са:

 • Езици – Английски, Немски и Испански
 • Изобразително изкуство
 • Дигитални изкуства
 • Фотография
 • 3D и Моделиране
 • Приложна креативност
 • Моден дизайн
 • Дизайн и проектиране
 • Графичен дизайн
 • Театрална школа
 • Съвременен танц
 • Класически балет

Защо езици и изкуство?

Чрез курсовете по езици и изкуства децата развиват:

 • Когнитивни способности;
 • Емоционална интелигентност;
 • Въображение и творческо себеизразяване.

За Be Creative и Fusion Academy обучението е най-вече изграждане на отношения на доверие, подкрепа и любов между обучители и обучавани. Основните методите, използвани в обученията са:

 • Съвместно учене и сътрудничество
 • Учене чрез опит и откривателство
 • Евристично /креативно/ обучение
 • Групово обучение
 • Игрови модели и симулации и много други…

Интегрираната годишна програма е подчинена на обща концепция, която позволява да бъдат изградени креативни мостове между отделните дисциплини.

„TechARTnology“ – проект на фондация „Be Creative”, Fusion Academy и Luxoft България

TechARTnology е съвместен проект на Luxoft, Fusion Academy и Be Creative Foundation, който дава възможност на деца с потенциали и мотивация да се потопят в света на дигиталното изкуство. За втора поредна година Luxoft осигурява 10 стипендии за 8-месечно обучение в специално разработен курс по Дигитални изкуства за деца на възраст 8-14 г. Курсът съчетава в себе си по най-добрия начин класическото и дигиталното рисуване и дава основи за анимация и програмиране.

Целта на курс Дигитално изкуство е да развие у тях на първо място креативността и пространственото мислене, както и да им даде знания и умения, които ще са им изключително полезни и базисни за последващо развитие в определена област. Курсът ги подготвя за съвременни професии като: Графичен дизайн, Илюстрация и анимация, Индустриален дизайн, Интериорен дизайн, Ландшафт архитектура, Текстилен дизайн и др.

Цели на курса:

 • изучаване и овладяване на дигиталния изобразителен процес – синтез между класически и дигитални изобразителни средства от поставяне на идея и послание, през скициране и визуализиране до реализиране на зададена тема;
 • експериментиране и развиване на творческите потенциали у всяко дете – насърчаване към нестандартно мислене чрез задаване на теми и задачи с различна насоченост;
 • изграждане на цялостен поглед върху изкуството – опознаване на всички стъпки и процеси в изграждането на произведения на изкуството от различни жанрове;
 • запознаване със спецификата на теми, които са основополагащи за някои професии – работа в областта на графичния дизайн, илюстрацията, анимацията, декоративната живопис и др.