Частни градини и паркове

Градината е част от природата, интегрирана в урбанизираната среда, за да дарява с енергия и вдъхновение. Затова е важно да бъде хармонично проектирана и изпълнена.

Направете природата постоянна част от вашето жизнено пространство.

Извършваме:

 • консултиране и проектиране на обществени градини, паркове и интериорно озеленяване;
 • експертна оценка на растителността;
 • проект за вертикално планиране.

Фазите на проектирането са:

 • Предпроектни проучвания.
 • Изготвяне на задание за проектиране - уточнява какво точно ще включва проектът, какви са специалните изисквания на клиента, как ще бъдат разположени отделните елементи от екстериора
 • Идеен проект.
  Проекта за озеленяване, който се изготвя след първоначалното обсъждане с клиента. На базата на този проект и в зависимост от желанията на възложителя се правят корекции и се достига до втори вариант, съобразен във всеки детайл с поставените от клиента изисквания.
 • Паркоустройствен проект - дава окончателното разположението на растителността, тревните площи, настилките, осветителните тела, архитектурните елементи и др.
 • Дендрологичен проект - с него се определя видовият състав на растителността.
 • Вертикално планиране - решава разполагането на елементите във вертикално отношение, отводняването на терена, наклоните на настилките, местоположението на евентуалните подпорни стени и стъпала, местоположението на дренажите, шахтите и др.
 • Трасировъчен проект - при него се нанасят от проекта на терена трасетата на всички линейни и стационарни обекти (настилки, водни площи, цветни фигури и др.)
 • Посадъчна схема - уточнява разположението и броя на растителните видове.
 • Проект за поливна система - чрез поливната система се постига равномерно поливане на цялата зелена площ.
 • Визуализация на проектите: изготвяне на изгледи и скици (3D визуализации). Те показват по-ясно как ще изглежда вашата градина след приключване на изграждането.
 • Количествена сметка - представя вида и количеството материали по проекта, необходими за реализацията му.

Съдържание на работен проект по част Паркоустройство и благоустройство

Проектна документация:

 • Обяснителна записка;
 • Количествено - стойностна сметка;
 • Паркоустройствен чертеж;
 • Дендрологичен чертеж;
 • Трасировъчен план;
 • Посадъчен чертеж;
 • Декоративни настилки и водни площи;
 • Детайли.

Проектът се предава в папка формат А4 след като бъде одобрен от инвеститора.

Частни градини и паркове
Ландшафтна архитектура