Сертификатни курсове TestDaF

Какво представлява изпитът TestDaF?

Изпитът TestDaF (тест немски език като чужд) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. TestDaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института TestDaF в град Хаген (Германия), а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света. Всички участници в изпита получават идентични изпитни задачи. Изпитните материали се проверяват и оценяват от обучени за тази цел коректори.

Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива. Възможни са следните TestDaF – нива:

 • TestDaF- ниво 5 (TDN 5)
 • TestDaF- ниво 4 (TDN 4)
 • TestDaF- ниво 3 (TDN 3)

Тези нива съответстват на нивата от B 2.1 до C 1.2 от Общата европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици на Съвета на Европа.

Изтеглете официалната брошура на TestDaF.

Кое TestDaF ниво е достатъчно за кандидатстване в университетите в Германия?

Ако във всеки един изпитен елемент сте получили най-малко TestDaF – ниво 4 (TDN 4), то по отношение на езика няма никаква пречка да започнете следването си в Германия (разбира се ако отговаряте на всички други правни предпоставки и изисквания, свързани със специалността). Ако Вашите езикови умения са оценени с TestDaF - ниво 5 (TDN 5), това означава, че владеете езика на ниво, които е по-високо от нивото, необходимо, за да започнете следването си. Всяко висше учебно заведение има свой собствен правилник за прием на студенти. Така например, за някои специалности в някои университети в Германия са достатъчни и резултати по-ниски от TestDaF- ниво 4 (TDN 4) във всички изпитни елементи.

Преди да кандидатствате за следване в университет в Германия, следва да се информирате какви TestDaF- нива са достатъчни за желаната от Вас специалност в съответния университет. Някои висши учебни заведения публикуват изискванията си и на своите интернет – страници. Информация за условията за кандидатстване за следване в Германия, както и адреси на университетите, можете да намерите на следните интернет – страници:

https://www.daad.de/ 

https://www.hochschulkompass.hrk.de/

https://www.uni-assist.de/

https://www.deutsch-uni.com

https://www.sprachnachweis.de

https://www.deutsche-kultur-international.de/home/index.html

https://www.campus-germany.de/

За кого е подходящ изпитът TestDaF?

 • Всеки, който има добри и много добри знания по немски език и желае да получи сертификат за нивото, на което владее немски език.
 • Всеки, който иска да следва в Германия.
 • Всеки, който се нуждае от международно признат езиков сертификат за целите на следването си, за изследователска работа или за упражняване на професията в родината си. Ако се намирате съвсем в началото на своето обучение по немски език, е по- добре да изчакате с Вашето явяване на изпита и да продължите да учите.

Ако искате да разберете дали сте подготвени за изпита TestDaF, може да направите тест за определяне на нивото Ви, който се намира на интернет - страницата на института TestDaF („Fit für TestDaF“). С помощта на този тест в рамките на 10 минути ще получите груба представа за нивото на знанията си по немски език.

Какви са предимствата на изпита TestDaF?

 • Сертификатът TestDaF се признава от всички университети в Германия. Ако сте постигнали и в четирите елемента на изпита най- малко TestDaF- ниво 4 (TDN 4), можете да следвате във всеки един университет, стига и останалите Ви документи да отговарят на съответните изисквания. Ако резултатите Ви са по-ниски от TestDaF- ниво 4 (TDN 4), единствено университетът има право в зависимост от специалността, предмета или продължителността на следването да реши дали да Ви приеме да следвате при тези резултати.
 • Темите и задачите в изпита TestDaF са от областите наука, висши учебни заведения и висше образование. Той проверява и оценява езиковите умения, които са важни и необходими за следването.
 • Прави се диференцирана оценка на уменията при Четене, Слушане, Писане и Говорене, затова в сертификата се отразяват четири резултата - четири нива на езикови умения. Така получавате точна представа на своите силни и слаби страни.
 • Може да положите изпита TestDaF в родината си, т.е. вече не е необходимо да пътувате до Германия, за да се явите на изпит по немски език. Вашият TestDaF – сертификат ще Ви бъде изпратен; така, преди да тръгнете за Германия, ще може да съберете всички документи, необходими за следването Ви. По този начин ще спестите време и пари.
 • Може целенасочено да се подготвите за изпита TestDaF. Форматът на изпита е винаги един и същ, като елементите на изпита са всеки път с една и съща трудност, независимо от това кога ще се явявате на изпит.
 • Лицензирани изпитни центрове TestDaF има в цял свят; в тях може да се информирате за изпита, както и да потърсите съвет от сътрудниците им. Информация може да получите и от лекторите на Службата на Германския Академичен обмен (DAAD), в Гьоте – институт, в различни езикови центрове, филологически институти респ. катедри.
 • Валидността на сертификата TestDaF няма давност.
 • Ако не сте доволни от постигнатите от Вас първоначални резултати и искате даподобрите резултата си, можете да се явите на изпита TestDaF неограничен брой пъти.

Къде и кога се провежда изпитът TestDaF?

Може да се явите на изпита TestDaF в лицензиран изпитен център в България или в някой от 170 изпитни центъра в Германия. Изпитът се провежда няколко пъти в годината. Информация за конкретните дати може да получите на Интернет – страницата на Института TestDaF или в съответния изпитен център.

Каква е цената на изпита TestDaF?

За изпита TestDaF трябва за заплатите такса, която е различна за различните страни. Моля информирайте се в съответния изпитен център за точния размер на таксата на изпита.

Как и кога трябва да се запишете за изпита TestDaF?

За изпита TestDaF можете да се запишете онлайн на следния адрес www.testdaf.de. Изберете държавата, града и след това изпитния център, в който искате да положите TestDaF изпита. Записването за даден изпит може да започне около осем седмици преди датата на изпита и продължава четири седмици. През периода за записването можете и да се отпишете от изпита, ако прецените, че нямате възможност да се явите на тази дата. В този случай ще Ви бъдат удържани 15% от таксата за изпита като такса за административно обслужване. Ако се отпишете от изпита след като е изтекъл крайният срок за записване, внесената от Вас сума не се възстановява.

Как се получават резултатите от изпита?

Изпитният център, в който сте положили изпита, Ви изпраща шест до осем седмици след деня на изпита сертификата с Вашите резултати. На обратната му страна се намира описанието на общите нива на езиковите умения за всеки отделен елемент на изпита, което много точно определя Вашето езиково ниво.

Как изглежда изпитът TestDaF?

Всички теми и задачи в този изпит са от областта на висшето образование, тъй като TestDaF е изпит за кандидат-студенти от всички специалности. Изпитът TestDaF се състои от четири изпитни елемента:

 • Четене /3 текста с общо 30 задачи; Продължителност: 60 минути/ - В този елемент трябва да покажете, че може да разбирате текстове, които в тематично и езиково отношение са характерни за обучението в университета. Трябва да решите задачи, които изискват разбирането както на общия смисъл и на детайлите така и на скрити информации. Текстовете за четене са три. Те се различават по своята степен на трудност, по различните типове упражнения и по принадлежността си към вида текст (кратки текстове от студентското ежедневие, журналистически текстове и статии от специализирани списания).
 • Слушане /3 текста с общо 25 задачи; Продължителност: около 40 минути/ - В този елемент трябва да покажете, че може да разбирате текстове, които в тематично и езиково отношение са характерни за обучението в университета. Текстовете за слушане са три: разговор по тема от всекидневния живот в университета, радио - интервю с три до четири участника в него и доклад или интервю с експерти. Тези текстове са с различна трудност, използвани са различни типове упражнения. Решаването на задачите изисква разбирането както на общия смисъл и на детайлите така и на скрити информации.
 • Писане /1 задача; Продължителност: 60 минути/ - В този елемент трябва да покажете, че може да напишете текст по определена тема, който е логически свързан и добре структуриран. В първата част на текста трябва да опишете статистическите данни от една графика или таблица, във втората част да изложите своето становище по даден дискусионен въпрос.
 • Говорене /7 задачи; Продължителност: около 30 минути/ - Тази част се състои от седем задачи, които се различават по своята трудност. В тях трябва да покажете, че можете да реагирате адекватно в различни комуникативни и езикови ситуации, които са типични за университета: например да участвате в разговор между студенти, да опишете една графика по време на семинарно занятие, да изложите виждането си по дадена тема или да формулирате хипотези. Указанията и самите задачи от елемента Говорене може да чуете на запис както и да ги прочете в книжката към елемента. Отговорите Ви се записват на касета или диск.

Обща продължителност на изпита (без паузите): 3 часа и 10 минути